جک ها و سیلندر های پنوماتیک

جک ها و سیلندر های پنوماتیک اخرین مرحله از یک مدار پنوماتیکی هستندتا به وسیله آن عملکرد مورد نظر ایجاد شود.جک های پنوماتیک نوعی از اکچیتورهای پنوماتیک هستند

جک پنوماتیک سیلندر پنوماتیک

جک ها و سیلندر های پنوماتیک اخرین مرحله از یک مدار پنوماتیکی هستندتا به وسیله آن عملکرد فیزیکی ایجاد شود.جک های پنوماتیک یکی از انواع عملگر های پنوماتیک هستند.