شیر برقی
شیرهای کنترل فشار
فلوکنترل-پنوماتیک
شیرهای کنترل جریان
شیر-پنوماتیک-دستی-و-مکانیکی
شیرهای تحریک دستی
شیر-پنوماتیک
شیرهای کنترل جهت
شیر-پنوماتیک-بلوکی
شیرهای منیفولد
اکچیتور-پنوماتیک
اکچیتور پنوماتیک
شیر-برقی
شـیرهای بـرقی
شیر-پروپرشنال-پنوماتیک
شیرهای پروپرشنال

شیر پنوماتیک